Säännöt

Yhdistyksen säännöt perustuvat yhdistyslakiin. Käytännön toimintaan liittyvissä tilanteissa säännöt määrittävät yhdistyslakia tarkemmin, kuinka yhdistys voi toimia. 

1 §
Yhdistyksen nimi on Staffordshirenbullterrieriyhdistys SBTY ry, ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n hyväksymänä jäsen- ja rotujärjestönä edistää staffordshirenbullterrierien eli staffin kasvattamista ja jalostusta Suomessa. Rodun virallisen nimen ohella yhdistys käyttää rodusta staffi-lyhennettä toiminnassaan ja tapahtumissaan. 

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa seuraamalla rodun kehitystä ja tekemällä rotua koskevia aloitteita, kirjaamalla ja julkaisemalla näyttelytuloksia, toimeenpanemalla koiranäyttelyitä ja jalostuskatselmuksia, järjestämällä koulutus- ja tiedotustilaisuuksia rodun harrastajille ja arvostelutuomareille, julkaisemalla äänenkannattajaa ja muita tiedotteita sekä harrastamalla yleensä koiran jalostusta ja –pitoa edistävää toimintaa. 

3 §
Toiminnassa voidaan käyttää molempia kotimaisia kieliä, mutta yhdistyksen pöytäkirjakieli on suomi. 

4 §
Yhdistyksen toiminta käsittää koko maan. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä. 

Jäsenet voivat hallituksen suostumuksella muodostaa paikallisia rekisteröimättömiä staffi-harrastuspiirejä ja -osastoja. 

5 §
Yhdistyksen jäseninä voivat olla yksityiset henkilöt joko varsinaisina, ainais-, perhe-, tuomari- tai kunniajäseninä. Perhejäsenille ei lähetetä erikseen yhdistyksen julkaisuja ja kiertokirjeitä. 

Varsinaisina jäseninä voivat yksityisten henkilöiden lisäksi olla rekisteröidyt rotuyhdistykset, joita kutsutaan jäsenyhdistyksiksi. 

Kannatusjäsenenä voi olla yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa kannattaa ja tukea yhdistyksen toimintaa. 

6 §
Jäsenyyden hyväksyy yhdistyksen hallitus, jolta jäsenyyttä anotaan. 

Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilöt, jotka kuuluvat varsinaisen jäsenen tai ainaisjäsenen perheeseen ja asuvat yhdessä näiden kanssa. 

Tuomarijäseneksi hallitus voi kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut staffordshirenbullterrierin arvostelutuomarina. Kunniajäseneksi voi vuosikokous yksimielisesti hallituksen esityksen perusteella kutsua henkilön, jonka toiminta on merkittävällä tavalla edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista. 

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

7 §
Varsinaisilta jäseniltä tai perhejäseneltä perittävän jäsenmaksun suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous erikseen henkilöille ja jäsenyhdistyksille. Jäsenyhdistykset suorittavat jäsenmaksun edellisen vuoden viimeisen päivän mukaisen jäsenmääränsä perusteella. 

Tuomari- ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksuja. Kannatusjäsenet suorittavat vuosittaisen varsinaisen henkilöjäsenen vuotuisen jäsenmaksun viisinkertaisena. Ainaisjäsenet suorittavat kertakaikkisena jäsenmaksuna varsinaisen henkilöjäsenen vuotuisen jäsenmaksun kymmenkertaisena. 

Yhdistyksen jäsenmaksut erääntyvät toukokuun 31. päivänä. 

Yhdistyksen hallitus lähettää vuosikokouksen jälkeen jäsenille tiedon kyseisen vuoden jäsenmaksujen suuruuksista sekä maksutiedot. Jäsenmaksun eräännyttyä ei jäsenille lähetetä maksumuistutusta. Jos jäsen ei ole suorittanut jäsenmaksuaan kuluvan toimikauden 31. päivään toukokuuta mennessä, voi hallitus erottaa jäsenen yhdistyksestä. Jäsenmaksun maksamatta jättämisen takia erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta valittaa erottamisestaan yhdistyksen kokoukselle. 

8 §
Hallitus on yhdistyslain 14 §:ssä mainituin edellytyksin, tai jos jäsen on erotettu kurinpidollisin perustein Suomen Kennelliitto ry:stä, oikeutettu erottamaan jäsenen yhdistyksestä. Erotetulla jäsenellä on oikeus saada erottamisasia yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa saatuaan tiedon erottamisestaan. 

9 §
Puhe- ja äänioikeutettuja ovat yhdistyksen kokouksessa 15 vuotta täyttäneet, jäsenmaksunsa maksaneet varsinaiset henkilöjäsenet, ainais- ja perhejäsenet sekä jäsenmaksunsa maksaneet jäsenyhdistykset. 

Kunnia-, tuomari- ja kannatusjäsenillä on puheoikeus, ellei 6 §:n 3 momentti toisin määrää. 

Kokouksessa jokaisella äänioikeutetulla olevalla henkilöllä on yksi ääni. Jäsenyhdistyksillä on yksi ääni kutakin alkavaa 30 yhdistysjäsentä kohden, kuitenkin enintään 5 ääntä. Laskennan perusteena on jäsenten määrä edellisen kalenterivuoden lopussa. Jäsenyhdistyksen äänivaltaa käyttävät sen valtuuttamat kokousedustajat. 

Äänioikeutettu jäsen saa valtakirjalla edustaa lisäksi yhtä (1) äänioikeutettua jäsentä, eli käyttää oman äänensä mukaan lukien enintään kahta (2) ääntä. 

10 §
Yhdistyksen hallintoa ja asioita hoitaa 9 § 1 mom. mainituista jäsenistä valittu hallitus, johon kuuluu kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut kuusi (6) jäsentä, joista kolme (3) eroaa vuosittain, ensi kerran arvan perusteella, sekä kaksi (2) vuodeksi valittua varajäsentä. 

Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan, joista sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. 

Jos hallituksen jäsen joutuu eroamaan kesken toimikauttaan, tulee yhdistyksen hallituksen nimetä hänen tilalleen valitsemisjärjestyksen mukainen varajäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat olevan siihen aihetta tai, kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja lisäksi vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä on saapuvilla. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.  

Varajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksessa. 

11 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. 

12 §
Hallituksen tehtävänä on: 

 • Johtaa yhdistyksen toimintaa. 
 • Hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat. 
 • Hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta ottaen huomioon, että yhdistykselle uskottuja lahjoituksia, testamentteja ja varoja käytetään näiden sääntöjen puitteissa, lahjoittajan tai testamentintekijän määräysten mukaisesti. 
 • Kutsua yhdistyksen jäsenet kokouksiin ja valmistaa kokouksille esitettäväksi määrätyt asiat. 
 • Tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokoukselle sopiviksi harkitsemistaan toimenpiteistä, yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi. 
 • Panna toimeen yhdistyksen kokouksen päätökset. 
 • Päättää jäsenten hyväksymisestä ja erottamisesta näiden sääntöjen 6 ja 8 §:n mukaisesti. 
 • Määrätä yhdistyksen edustajat Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n kokouksiin. 
 • Nimittää avukseen rodun jalostusta valvova ja neuvoa-antava jalostustoimikunta. 
 • Edustaa yhdistystä, tehdä sitoumuksia, kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta. 

13 §
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi alkaa 1. tammikuuta ja päättyy 31. joulukuuta. Tilit, toimintakertomus ja muut tarvittavat asiakirjat on lähetettävä toiminnantarkastajille tammikuun aikana. Toiminnantarkastajien tulee antaa vuosikokoukselle osoitettu tarkastuskertomuksensa hallitukselle helmikuun 15. päivään mennessä. 

14 §
Yhdistyksen vuosikokous pidetään maalis-huhtikuussa hallituksen lähemmin määräämänä aikana. 

Ylimääräisiä kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai, kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. 

Yhdistyksen kokoukset, joiden kokouskutsu voidaan julkaista yhdistyksen julkaisussa, kutsutaan koolle vähintään neljätoista (14) päivää aikaisemmin postitetulla kokouskutsulla. 

15 §
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

Kokouksen avaus 

Kokouksen laillisuuden toteaminen 

Kokouksen järjestäytyminen: 

 • puheenjohtajan vaali
 • sihteerin vaali
 • pöytäkirjantarkastajien vaali
 • ääntenlaskijain vaali

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. 

Esitetään toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta. 

Esitetään tilit ja toiminnantarkastajien lausunto, sekä päätetään tilien hyväksymisestä, sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. 

Hyväksytään toimintasuunnitelma kuluvaa toimintakautta varten. 

Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta. 

Hyväksytään tulo-ja menoarvio kuluvaa toiminta- ja tilikautta varten. 

Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi. 

Valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä vuodeksi kerrallaan kaksi (2) varajäsentä. 

Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa, sekä heille henkilökohtaiset varamiehet, tarkastamaan kuluvan toiminta- ja tilikauden tilejä ja hallintoa. 

Käsitellään ja päätetään muista hallituksen tai jäsenten esittämistä asioista, ottaen huomioon näiden sääntöjen 16 §:n ja yhdistyslain 24 §:n määräykset. 

Kokouksen päättäminen. 

16 §
Jäsenten kokouksessa esittämät asiat voidaan ottaa siinä käsiteltäviksi, ei kuitenkaan päätettäviksi. 

Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksessa päätettäväksi, siitä on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys vähintään kaksi (2) kuukautta ennen kokousta. 

17 §
Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi milloin on kysymys sääntöjen 18 ja 19 §:ssä mainituista asioista. 

18 §
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään ¾ äänestyksessä hyväksytyistä äänistä. 

19 §
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään 30 päivän väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään ¾ äänten enemmistöllä annetuista hyväksytyistä äänistä. 

Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käytettävä kenneltoimintaa edistävään tarkoitukseen, purkautumisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaan. 

20 §
Muuten noudatettakoon mitä yhdistyslaissa säädetään.